Serveis turístics

Allotjament, oci, gastronomia

CENTRE D'ESTUDIS CADAQUESENCS (CEESCA)


Cadaqués

administracio@ceesca.cat
www.ceesca.cat


El Centre d'Estudis Cadaquesencs (CEESCA) és una entitat creada amb la voluntat de protegir i potenciar el valor del Patrimoni Històric, Cultural, Artístic i Natural de Cadaqués i el seu entorn, mantenint la parla cadaquesenca com un dels seus valors més preuats. Junt amb aquesta finalitat l'associació estableix els següents fins:

- Impulsar la  restauració i/o conservació de tot el patrimoni existent, així com registrar, inventariar i catalogar aquest en base a la normativa vigent i a les directrius emanades dels organismes competents.

- Mantenir la parla cadaquesenca, buscant la implicació dels mestres, alumnes i també persones adultes, conservant els noms d'objectes, eines i altres coses tal i com les anomenaven els nostres avantpassats.

- Vetllar perquè la Vila tingui fàcil accés al coneixement i a les tecnologies de la comunicació.

- Col•laborar i signar convenis amb centres d’estudis, persones i institucions públiques o privades de la Vila i/o de l’exterior.

- Crear comissions cíviques i grups de treball per estudiar, defensar o promoure els seus objectius.

- Organitzar o promoure la realització de jornades, seminaris, congressos, fòrums, debats, exposicions o excursions i rutes que facilitin el coneixement i la comunicació.

- Instituir premis, beques i ajudes.

- Editar llibres, publicacions i recursos audiovisuals que ajudin a fer difusió de les activitats de l’entitat.

- Endegar qualsevol altra activitat que, a més de les assenyalades amb anterioritat, sigui propícia a la consecució dels fins de l’entitat.

IMPRIMIR